Beheer

Het beheer van dit nationaal park is de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en een aantal particuliere grondeigenaren.
In het Overlegorgaan van het nationaal park werken de beheerders samen met overheden, ondernemers en bewoners samen aan het behoud van de natuur, aan communicatie en educatie en aan voorzieningen voor natuurgerichte recreatie zoals paden, bankjes of wandelroutes.

Van open water tot moerasbos

Door beheer te plegen worden alle landschapstypen behouden: van open water tot moerasbos en alle stadia daartussen. Er wordt daarvoor het hele jaar door actief ingegrepen. In de winter wordt een groot deel van het riet geoogst.  De hooilanden worden 's zomers gemaaid, meestal pas na de langste dag in juni om bloei en vruchtzetting mogelijk te maken. Sloten, vaarten en oevers worden schoongemaakt. Soms worden er  greppels gegraven om verzuring van het hooiland tegen te gaan. Verder zijn er extra projecten, bijvoorbeeld om het aantal hectares moerasbos te verminderen of om het oude rietland te verjongen. Daarmee krijgen bepaalde verlandingsstadia weer een kans. Waar geen intensief beheer wordt toegepast zal na verloop van tijd natuurlijk moerasbos ontstaan.
 

Soortspecifiek beheer

Naast het beheer van de verschillende landschapstypen, vindt er ook soortspecifiek beheer plaats. Zo worden er voor de zwarte sterns jaarlijks nestvlotten uitgelegd. Ook voor de bescherming van de otters zijn allerlei maatregelen getroffen, zoals het aanbrengen van duikers en raster om een veilige oversteek mogelijk te maken. Met de specifieke wensen van grote vuurvlinder en de zilveren maan wordt rekening gehouden.
 

Mensenwerk

De natuur van Nationaal Park Weerribben-Wieden levert heel wat werk op. Het beheer van het gebied is intensief en is lang niet altijd en overal met machines te doen. Het werk wordt niet alleen door beroepskrachten gedaan. Zij worden geholpen door tal van vrijwilligers. Die zijn niet alleen betrokken bij het veldwerk, maar helpen ook met monitoren van bepaalde soorten.